Hizmet Alım Sözleşmesi

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AR–GE PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

 

  1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır. Adresler aynı zamanda tarafların tebligat adresleridir.

 

1.1.       Merkezi, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veysel Karani Mah. Üniversite Cad. No:1 56100 Merkez/SİİRT adresinde bulunan Siirt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İşbu sözleşmede SİÜTTO olarak anılacaktır.)

 

Yetkilinin Adı Soyadı

 

Firma Adı

 

Ticari Unvanı

 

Vergi Dairesi – Vergi No

 

E-Mail / Telefon No

 

Adres

 

1.2.        

 

 

 

 

 

 

 (İşbu sözleşmede FİRMA olarak anılacaktır.)                                       

 

 

1.3.       Aşağıda isimleri ve unvanları verilmiş ARAŞTIRMACI(LAR),

 

-

-

-

 

 

2.    SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, 3. maddede belirtilen proje konusuna istinaden, SİÜTTO ve ARAŞTIRMACI(LAR) tarafından FİRMA’ya verilecek olan danışmanlık hizmetleri ile buna ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

3.    PROJE KONUSU VE KAPSAMI:

 

İşbu sözleşme aşağıda tanımlanan konuda gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımı faaliyetlerini kapsamaktadır:

 

-

-

-

-

 

 

 

 

4.    İLKELER

 

ARAŞTIRMACI, SİÜTTO ve FİRMA tüm çalışmalarını aşağıda verilen ilkeler doğrultusunda yürütür.

 

4.1.       Gizlilik (8. ve 9. maddelerde detaylı olarak ele alınacaktır.)

4.2.       Projenin tüm aşamalarında taraflar arasındaki koordinasyonun devamlılığını sağlamak.

4.3.       Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak. 

4.4.       Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamak.

 

5.    HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR

 

5.1.       SİÜTTO ve ARAŞTIRMACI, FİRMA’dan alacağı bilgiler çerçevesinde hareket edecek olup, eksik ve/veya hatalı bilgi verilmesi sonucu oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

 

5.2.       ARAŞTIRMACI, sahip olduğu bilgi çerçevesinde FİRMA’ya fikirlerini aktaracaktır ancak FİRMA, aktarılan bilgi ve fikirlere uyup uymamakta veya kısmen yerine getirmekte tamamen serbest olup, bu işlemlerin her türlü sorumluluğu da kendisindedir.

 

5.3.       SİÜTTO ve ARAŞTIRMACI, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gayret sarf edeceklerdir. Ancak sunulan hizmetin, yeterli ve /veya doğru bulunmaması durumunda FİRMA, sözleşmenin feshi dışında zarar ziyan vb. herhangi bir nam ve ad altında maddi ve/veya manevi herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.       ARAŞTIRMACI dışından kaynaklanan sebeplerden (numuneleri ve/veya analiz sonuçlarının gecikmesi, malzeme temininde yaşanan sıkıntılar vb.) dolayı gecikme olması halinde gecikmelerden kaynaklanan süre, sözleşme süresine eklenecektir.

 

6.    MALİ HÜKÜMLER

 

6.1.       İşbu sözleşmede tanımlı işlere ilişkin toplam bedel .......... ,00 TL + KDV’dir.

 

6.2.       Bu bedel, sözleşmenin taraflar arasında imzalanıp yürürlüğe girmesini müteakip, 6.3. maddede belirtilen ödeme planına istinaden SİÜTTO tarafından tanzim edilecek faturanın FİRMA’ya ulaşmasından sonraki 15 (on beş) gün içerisinde, Siirt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ’ye ait Türkiye Ziraat Bankası Siirt Merkez Şubesi/ Siirt TR19 0001 0000 9462 1307 5250 32* no’lu hesabına aşağıdaki ödeme planı çerçevesinde yatırılacaktır.

 

*Siirt Üniversitesi Döner sermaye İşletme Müdürlüğü Danışmanlık ve Proje Hesabı

 

 

6.3.       ÖDEME PLANI:

 

 

 

               

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME MİKTARI

1

Eylül  2020

 

2

Ekim  2020

……………..

................

 

 

 

TOPLAM

………………. TL.+KDV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.       Sözleşme kapsamındaki projenin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden, FİRMA, bu değerlendirme için ödenecek  …,00 TL (KDV dahil) Hakem Heyeti bedelini, ilk fatura döneminde SİÜTTO tarafından tanzim edilecek olan Danışmanlık Hizmet Bedeline ek olarak  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5.       FİRMA, söz konusu ödemenin ARAŞTIRMACI veya ARAŞTIRMACILARA yapılmasını sözleşmenin imzası ile birlikte kabul etmiştir.

 

 

6.6.       Ödemenin yapılması, ödemenin yapıldığı işin kabulü anlamına gelir. İşin kabulü için ayrıca onay aranmaz. Ödemelerde gecikme olması halinde alacak, kanuni temerrüt faizi ile birlikte ödenir / tahsil edilir.

 

6.7.       SİÜTTO, kendi hesabına geçen ödemeden proje ile ilgili masrafları ve KDV rakamı çıkartıldıktan sonra geriye kalan matrah üzerinden %15 hizmet payını düşüp geri kalanını ARAŞTIRMACI veya ARAŞTIRMACILARA ödeyecektir.

 

6.8.       AR-GE faaliyeti için gereken; deney, arazi çalışması ve ölçümleri, sayısal analizler, seyahat vb. faaliyetler bu sözleşmenin kapsamı dışında olup bu faaliyetler FİRMA’nın kabulü halinde ayrıca ücretlendirilecektir.

 

7.    FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

7.1.       ARAŞTIRMACI, FİRMA ve/veya FİRMA çalışanları ile birlikte veya FİRMA’dan bağımsız olarak işbu Sözleşme süresi ve sonrası boyunca yürütecekleri çalışmalarda ortaya çıkabilecek süreç, üretim yöntemi, fikir, taslak, endüstriyel tasarım, tasarım, model araştırma sonucu, test sonucu, üretim bilgisi, performans bilgisi, plan, metot, spesifikasyon, algoritma gibi sınai mülkiyet tescil başvurusuna konu olabilecek tüm sınai yaratımlar ile buluşlar (kısaca “Fikri Ürün(ler)”) hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, eserler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

 

7.2.       İşbu sözleşme süresi içinde ve proje süresince geliştirilen Fikri ürüne(lere) dair sınai mülkiyetlerin buluşçu hakları ve/veya eserlerin manevi hakları, 6769 sayılı Fikri Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca fikri ürünü geliştiren kişiye(lere) ait olacaktır. Gerçekleştirilen proje sırasında veya sonucunda proje konusu ile ilgili ortaya çıkabilecek Fikri ürünlerin maddi hak sahipliği ve bu Fikri ürünlere dair sınai mülkiyetlerin başvuru sahipliği hakkı, Fikri ürünün geliştirilmesi sırasındaki katkı payları ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen karar ve talep hakları  göz önünde bulundurularak ARAŞTIRMACI veya ARAŞTIRMACI’nın  mensup olduğu Siirt Üniversitesi ve/veya FİRMA’ya ait olacaktır. Hak sahipliğinin ve Hak Sahipliği oranlarının belirlenmesi için; proje süresince tarafların ve buluşçuların buluşa katkıları, kullanılan malzeme ve tesis, kullanılan laboratuvar altyapısı, işgücü, buluşçuların buluşun ortaya çıkmasını sağlayan bilgi birikimini nerede elde ettiği ve diğer faktörler gözönüne alınarak bir matris hazırlanacaktır. Hak paylaşımında mutabık kalınamaması halinde, bir arabuluculuk hizmetiyle veya bağımsız bir kuruluşa yaptırılacak Fikir değerleme çalışması ile paylaşım oranları belirlenecektir. Ortak başvuru yapılmasına karar verilmesi durumunda; ortak başvurunun hak sahipliğinde yer alan taraflar ve varsa diğer ortaklar arasında sınai mülkiyet hak sahipliği ortaklığını düzenleyen bir sözleşme akdedilecektir. ARAŞTIRMACI’nın  mensup oldukları Siirt Üniversitesi, ticarileştirmemek kaydıyla, proje sırasında veya sonucunda ortaya çıkan fikri ürünlerin Bilimsel Faaliyetlerde kullanım hakkına süresiz herhangi bir sınırlama olmaksızın ve bedelsiz olarak sahip olacaktır. Bu proje kapsamında ortaya çıkan Fikri ürünlere dair sınai mülkiyetin bir ticarileşme faaliyetine konu olması durumunda; ticarileşme fırsatını oluşturan taraf, diğer tarafı haberdar etmekle yükümlüdür. Sözkonusu ticarileşme faaliyeti sonucunda elde edilecek net gelir, ilgili fikri ürüne ait sınai mülkiyetin hak sahipliğinde yer alan taraflar arasında,  Fikri ürünün ortaya çıkmasındaki belirlenen katkı payları oranında paylaşılacaktır.

 

7.3.       7.2 maddesinde belirtilen hak sahipliği paylaşımında başvuru sahipliği hakkı, ARAŞTIRMACI’ya ve/veya Siirt Üniversitesi’ne ait olacak şekilde ve/veya FİRMA ile ortak başvuru şeklinde belirlenirse; FİRMA’nın bir bedel ödemek suretiyle, diğer tarafların (ARAŞTIRMACI ve Siirt Üniversitesi) başvuru haklarını devralma hakkı bulunmaktadır. Bu devir hakkı,  sınai mülkiyet başvurusu öncesinde kullanılmalıdır. Söz konusu başvuru hakkı devri için ödenecek bedel; buluşun niteliği ve emsal patent başvurularının değerleri gözönünde bulundurularak ve taraflarca mutabık kalınarak belirlenecek makul bir miktardan, FİRMA’nın ürünleşme için yapacağı masrafların ve bu sözleşme kapsamındaki işlere ait miktarın çıkarılması ve bu sonucun hak sahipliği oranlarına göre bölünmesi ile tespit edilecektir. Tespit edilen devir bedeli, tarafların anlaşması durumunda taksitlendirilerek ve /veya taksitler belli şartlara bağlanarak oluşturulacak bir ödeme planına göre ödenebilecektir.

 

7.4.       İşbu sözleşmenin sona ermesinden sonra sözleşme konusu proje  ile ilgili olarak ARAŞTIRMACI veya FİRMA tarafından bu sözleşmeye konu olan proje çıktılarının geliştirilmesi ve bu geliştirmenin ek patent haricinde yeni bir sınai mülkiyet başvurusuna konu olması durumunda geliştirmeyi yapan taraf, geliştirme konusu buluşa dair sınai  mülkiyetin hak sahipliği paylaşımını, her taraf kendi kurumu içinde olacak şekilde 6769 sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanuna uygun biçimde yapma konusunda özgürdür.

 

 

7.5.       İşbu sözleşme konusu projenin gerçekleştirilmesi sırasında FİRMA, çalışanlarının yapacakları buluşlara ilişkin olarak, fikri mülkiyet haklarının kendisine devri için gerekli olan sözleşmeleri çalışanları ile ya da sözleşme kapsamında kullanacağı kişilerle ile önceden yapmayı kabul eder.

 

7.6.       ARAŞTIRMACI, yazılı olarak onay vermesi halinde, sözleşmenin başlangıç tarihi öncesinde sahip olduğu ve sadece bu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak know-how teknik bilgilerini işbu sözleşmenin Gizlilik hükümlerine uygun olarak FİRMA’nın erişimine açmayı kabul ve taahhüt eder. ARAŞTIRMACI, sözleşmenin başlangıç tarihi öncesinde sahip olduğu Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ile teknik bilgiler (tez, makale, vb.) üzerinde münhasıran hak sahibidir. FİRMA, söz konusu bilgiler ile ilgili olarak hak sahipliği talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

7.7.       FİRMA, sözleşme konusuyla ilgili olarak ARAŞTIRMACI ve/veya 3. kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. FİRMA’nın kendi kusur ve/veya ihmali neticesinde, Sözleşme ile bağlantılı olarak üçüncü kişi/kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi ile ilgili olarak bir tazminat talep edilmesi veya bir dava açılması durumunda FİRMA, her türlü maddi, hukuki, cezai ve idari sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını, ödenecek tazminatlardan münhasıran sorumlu olacağını, tazminat ödenmesi durumunda SİÜTTO ve/veya ARAŞTIRMACI’ya rücu edemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, FİRMA, 3. kişilerin hak iddia ettiği her türlü hasar, zarar, dava, uzlaşma, tahkim, avukatlık masrafları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm giderim masraflarını üstlenmeyi, ARAŞTIRMACI ve SİÜTTO’nun bu konuda maddi, hukuki, cezai ve idari sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

7.8.       ARAŞTIRMACI, işbu sözleşme kapsamında elde edilebilecek bilimsel nitelikli sonuçları, FİRMA’nın önceden yazılı onayını aldıktan sonra kısmen ya da bütün olarak üniversitede ders materyali olarak kullanma imkânına ulaşabilecektir. FİRMA, bu onayı makul bir neden olmaksızın vermekten kaçınmayacaktır.

 

8.    GİZLİLİK

 

8.1.       İşbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen proje konusuna ilişkin olarak, taraflardan birinin diğerine yazılı, sözlü ve sair şekilde açıkladığı ticari, mali veya teknik nitelikte olan, her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgiler,  ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve tarafların birbirlerine açıklayacakları iş fırsatları, projeler, iş modelleri, FİRMANIN stratejileri gibi bilgiler ile projeye ilişkin her türlü teknik açıklamalar “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

 

8.2.       İşbu sözleşme kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler esnasında, TARAFLAR’a ilişkin, halka açık veya gizlilik yükümlülüğü taşımayan üçüncü kişilerce bilinen veya ele geçirilen belgeler dışında her türlü hukuki, idari, ticari, endüstriyel ve/veya teknik bilgi know-how ticari ve meslek sırrı dâhil her türlü bilgi ve belge üç (3) yıl boyunca gizlilik kapsamındadır. TARAFLAR, gizlilik kapsamındaki bilgileri saklı tutacağını ve TARAFLAR’ ın izni olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamayacağını, kullandırmayacağını veya yararlandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8.3.       Gizlilik taahhüdü, gizliliğe konu olan konu bilgi ve/veya belgenin iletildiği kişi için geçerlidir.

 

8.4.       Taraflardan birinde çalışan veya yönetici kişiler, kendilerine iletilmeyen veya erişimlerine açık olmayan konu ve/veya belgeden sorumlu tutulamaz. Gizlilik hükmü, FİRMA’ya ait veriler korunmak kaydı ile aynı konuda başka kişi ve kuruluşlarla çalışmaya engel teşkil etmez.

 

9.    GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

 

Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi tanımının dışındadır:

 

9.1.       Gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden Gizli Bilginin ifşa edildiği Tarafa ifşa edilmiş olan veya söz konusu Tarafça kendi çabalarıyla geliştirilmiş olduğu ispat edilebilen bilgiler.

 

9.2.       Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. (Şu kadar ki, bu durumda Gizli Bilginin ifşa edildiği taraf diğer tarafı söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden derhal haberdar edecek ve ifşa eden tarafın söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmak için gerçekleştireceği çabalarda kendisine destek verecektir.)

 

9.3.       Bu anlaşmayı ihlal etmeyecek bir şekilde kamuya açıklanan bilgiler.

 

10. MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

Taraflardan her biri kendilerine ait gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

11. MÜCBİR SEBEPLER

 

11.1.    Tarafların veya taraflardan birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev ve lokavt, salgın hastalık v.b. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında taraflar sorumlu olmayacaktır.

11.2.    Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden fesh olacaktır.

11.3.    Mücbir sebep dolayısıyla sözleşmenin feshi halinde, o zamana kadar yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme kapsamında yerine getirilecek yükümlülükler ……………………………… tarihine kadar tamamlanacaktır. SİÜTTO ve ARAŞTIRMACI tarafından sözleşmenin konusunu oluşturan hizmetin tamamen ifa edilmesi ve FİRMA tarafından sözleşme bedeline ait ödemelerin tamamlanmasını takiben, işbu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

 

 

13. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

13.1.    Projesi hakem heyeti onay sürecine girmiş olan FİRMA, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan danışmanlık hizmetini almaktan vazgeçmesi halinde sözleşmeyi SİÜTTO’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile feshedebilir. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde FİRMA, işbu sözleşmenin 6.4. maddesinde belirtilen hükmü yerine getirmekle yükümlüdür.

 

13.2.    Taraflardan birinin, işbu sözleşmenin hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi, üstlendiği edimleri ifa etmemesi ya da eksik ifa etmesi halinde, karşı taraf 15 (on beş) iş günü içerisinde noter kanalı ile yazılı olarak yapacağı ihtar ile bu ihlale son verilmesini talep eder. Yapılan ihtara rağmen ihlalin devam etmesi durumunda diğer tarafın sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı doğar.

 

13.3.    Haklı sebebe dayalı olarak işbu sözleşme, karşı tarafa noter kanalı ile yazılı olarak gönderilecek fesih bildiriminin diğer tarafça tebliğ alınmasından itibaren 7 (yedi) iş günü geçmekle kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin feshi, bildirimin karşı tarafa ulaştığı tarihten sonraki işlemlere ilişkindir.

 

13.4.    FİRMA, sözleşmede belirlenmiş olan şartlara uymaz ise SİÜTTO ve ARAŞTIRMACI verilen hizmetin sonraki aşamalarından sorumlu tutulamaz. Bu durumda SİÜTTO’nun sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı bulunmaktadır.

 

13.5.    Fesih durumunda, o tarihe kadar verilmiş ve/veya taahhüt edilmiş olan tüm hizmetlere ilişkin ücret ve giderler SİÜTTO’ya ödenecektir.

 

13.6.    İşbu sözleşmenin, yukarıda belirtilen surette, süresinden önce sona ermesine yol açan Taraf, diğer Taraftan zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir hak, alacak, tazminat talebinde bulunamayacağı gibi, diğer Tarafı bu nedenle uğratmış olduğu zararları tazminle mükelleftir.

 

14. DAMGA VERGİSİ

 

FİRMA, işbu sözleşme için tahakkuk edecek olan damga vergisini ilgili vergi dairesine ödeyecektir.

 

15. TEBLİGAT

 

15.1.    İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yazılı ve sözlü bildirimler taraflara ait adresler üzerinden gerçekleştirilecektir. Taraflardan birisine ait adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir.

 

15.2.    Taraflara ait resmi internet adresleri, e-mail adresleri ve fakslar ile yapılacak olan bildirimler geçerli kabul edilmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadan doğabilecek zararlardan SİÜTTO sorumlu tutulamaz.

 

 

 

 

16. SÖZLEŞME ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK

 

İş bu sözleşme, Taraflar arasındaki bütünü oluşturur ve Taraflar arasındaki daha önceki anlaşmaları görüşmeleri ve uygulamaları mülga eder.  Bu Sözleşme tarafların gerekli yetkilere sahip çalışanları tarafından imzalanmış ve tasdik edilmiş yazılı değişiklikleri haricinde değiştirilemez. İşbu Sözleşmenin bir ya da daha fazla hükmünün ya da bunların uygulanmasının herhangi bir bakımdan geçersiz, kanuna aykırı ya da uygulanması imkânsız olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği, kanuna uygunluğu ve uygulanabilirliği bundan hiç bir şekilde etkilenmez ya da ıskat olmaz.

 

17. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

 

FİRMA, SİÜTTO’nun önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşmedeki yükümlülüklerini gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecek, bir başka gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak edemeyecek, hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemeyecektir. Aksi, işbu sözleşmenin derhal fesih sebebidir.

 

18. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı geçerli olacaktır. Sözleşme’nin kuruluşu ya da yorumlanması, Taraflar’ın ya da Taraflar’ca izin verilmiş kanuni ya da diğer her türlü haleflerin işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerinden doğacak her türlü ihtilaf ve/veya iddiaların tümü öncelikle Taraflar arasında otuz (30) gün içinde iyi niyet çerçevesinde, sulhen çözülmeye çalışılacaktır. İhtilafların yapılan görüşmeler neticesinde sulhen çözülememesi halinde, Taraflar’ın haklarına veya hukuki yollara başvurarak hak arayışlarına halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, taraflar işbu sözleşmeden veya bu sözleşmeye bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın halinde Siirt Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

 

19. YÜRÜRLÜK

 

İşbu sözleşme, 19 (on dokuz) ana madde ve alt maddeler ile birlikte toplam 9 (dokuz) sayfa olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup, birer nüshası taraflarca okunarak muhafazaya alınmış ve tarafların ortak mutabakatı ile …/…/2021 tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir.

 

SİÜTTO

(Yürütme Kurulu Kararı)

Karar Tarihi/No.

 

 

 

 

FİRMA

 

ARAŞTIRMACI (LAR)

 

Kurul adına TTO Yöneticisi

(Prof. Dr. Murat Gülmez)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 17.03.2021 17:30:24